Nhà Anh Nam

Địa chỉ : Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng